Algemene voorwaarden

1 september 2021 

Artikel 1 – Definities
In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities:
1 Julietteschraauwers: Julietteschraauwers is onderdeel van THE NOW, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer : 17285524.
2 Opdrachtgever: Iedere natuurlijke- of rechtspersoon die gebruik maakt van de diensten en/of producten van Julietteschraauwers.
3 Gebruiker: Iedere natuurlijke of –rechtspersoon die gebruik maakt van de diensten en/of producten van de website(s) en/of de diensten en/of producten van Julietteschraauwers
4 Website: Alle internetpagina’s van Julietteschraauwers die behoren tot de website met de url www.babymassageonline.nl alsmede alle internetpagina’s van Julietteschraauwers die behoren tot de website met de url ledenbabymassageonline.nl
5 Content: Alle cursussen, cursusmaterialen, documenten, data of welk materiaal dan ook dat door Julietteschraauwers beschikbaar wordt gesteld via de website(s) of behorende bij de cursussen.
6 Cursus: Alle cursussen die door of namens Julietteschraauwers worden gegeven en/of verzorgd, waaronder individuele cursussen, groepscursussen, lezingen, workshops, in company cursussen en online cursussen.

Artikel 2 – Toepasselijkheid
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes, alsmede alle Content afkomstig van Julietteschraauwers. Van deze algemene voorwaarden kan enkel eenzijdig door Gebruiker en/of Opdrachtgever worden afgeweken wanneer de andersluidende voorwaarde uitdrukkelijk door Julietteschraauwers aan Gebruiker en/of Opdrachtgever schriftelijk is bevestigd. Algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij die door Julietteschraauwers schriftelijk zijn aanvaard.
Julietteschraauwers behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden op elk moment eenzijdig te wijzigen (zonder Gebruiker en/of Opdrachtgever daarvan in kennis te stellen). De (meest) actuele voorwaarden zullen zijn te raadplegen op de Website(s). Zolang Gebruiker en/of Opdrachtgever van de diensten van Julietteschraauwers gebruik maakt, betekent dat dat Gebruiker en/of Opdrachtgever zich akkoord verklaart met de Algemene Voorwaarden die op dat moment gelden.

Artikel 3 – Totstandkoming van de overeenkomst
De overeenkomst tussen Julietteschraauwers en de opdrachtgever en/of Gebruiker kan tot stand komen door:
1 het aanmaken van een persoonlijk account op de Website; ofwel/danwel
2 ondertekening van de offerte door de opdrachtgever; ofwel/danwel
3 ondertekening van de schriftelijke bevestiging door de opdrachtgever; ofwel/danwel
4 door bevestiging van de offerte door de opdrachtgever per e-mail.
Elke offerte voor een cursus en/of coaching is in principe vrijblijvend en blijft veertien werkdagen geldig, tenzij door Julietteschraauwers anders is aangegeven.
Julietteschraauwers is slechts aan een offerte gebonden wanneer deze door de Opdrachtgever binnen veertien werkdagen wordt bevestigd en ondertekend.
Alle in de offerte aangegeven prijzen zijn in euro’s en exclusief BTW, tenzij anders aangegeven. Op alle cursussen, coaching, trainingen en workshops wordt BTW geheven.

Artikel 4 – Opzegging en beëindiging
Julietteschraauwers is gerechtigd om de overeenkomst met Opdrachtgever en/of Gebruiker met onmiddellijke ingang op de zeggen indien Julietteschraauwers in staat van faillissement verkeert, aan Julietteschraauwers surseance van betaling is verleend, dan wel indien Julietteschraauwers haar onderneming heeft gestaakt.
Bij annulering of wijziging na bevestiging van de offerte, wordt 75% van het offertebedrag (exclusief BTW) aan Opdrachtgever en/of Gebruiker in rekening gebracht. Bij wijzigen, annuleren, verzetten of anderszins aanpassen van reeds ingeplande data voor cursussen, trainingen en workshops, binnen een termijn van tien werkdagen voorafgaand aan het eerste dagdeel van de cursus, training of workshop, wordt 75% van het betreffende dagdeeltarief in rekening gebracht.


Artikel 5 – Betaling

Julietteschraauwers brengt de door de Opdrachtgever en/of Gebruiker verschuldigde vergoedingen in rekening door middel van een factuur.
Met uitzondering voor de facturen van de online cursussen, geldt dat alle facturen betaald dienen te worden binnen veertien dagen na dagtekening, of vóór aanvang van de eerste cursusbijeenkomst. Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de vervaldag is Julietteschraauwers steeds gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen. Indien tijdige betaling achterwege blijft, is Julietteschraauwers gerechtigd de uitvoering van de opdracht onmiddellijk op te schorten.
De opdrachtgever is bij niet tijdige nakoming steeds verplicht aan Julietteschraauwers alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden, waaronder steeds zullen zijn begrepen de kosten van incassobureaus, alsmede de in werkelijkheid gemaakte kosten en het loon van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste 15% van het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag.
Voor de online cursussen geldt dat Gebruiker pas dan toegang krijgt tot de online cursus wanneer Gebruiker een persoonlijk account heeft aangemaakt en de betreffende vergoeding volledig is betaald. De betreffende Content en/of diensten en/of producten van Julietteschraauwers kunnen hierna direct worden gebruikt, voordat de herroepingstermijn als bedoeld in de Wet Koop op Afstand is verstreken. Het herroepingsrecht van Gebruiker op grond van de Wet Koop op Afstand wordt om die reden uitdrukkelijk uitgesloten.

 

Artikel 6 – Account aanmaken en gebruiken
Met het aanmaken van een account gaat Gebruiker akkoord met de Algemene voorwaarden van Julietteschraauwers. Na aanschaf van een online cursus heeft Gebruiker via het persoonlijk account toegang tot deze cursus voor de duur van ten minste één jaar. Na het verstrijken van deze periode vervalt het persoonlijke account automatisch. De Gebruiker verkrijgt met dit persoonlijk account een persoonlijk, herroepelijk, beperkt, niet-exclusief, niet sub-licentieerbaar, niet-overdraagbaar, recht om de Content die (al dan niet tegen betaling) ter beschikking wordt gesteld door middel van de Website te bekijken en/of beluisteren en/of bestuderen.
Het is Gebruiker niet toegestaan om derden toegang te verlenen tot zijn/haar account en/of de Content waartoe dit account toegang geeft. Gebruiker is persoonlijk verantwoordelijk voor het geheimhouden van de inloggegevens behorende bij zijn/haar account.
Gebruikers jonger dan 16 jaar hebben toestemming nodig van hun ouder(s) of voogd om een account aan te maken. Met het accepteren van deze Algemene voorwaarden geeft Gebruiker aan ouder dan 16 jaar te zijn danwel toestemming van een ouder of voogd te hebben.

Artikel 7 – Overmacht
Onverminderd artikel 6:75 BW zal als overmacht gelden elke omstandigheid, waaronder begrepen maar niet beperkt tot technische storingen, die de nakoming van de verbintenis verhindert en die redelijkerwijs niet aan Julietteschraauwers kan worden toegerekend.
Wanneer Julietteschraauwers verwacht dat zij tekort zal schieten in de nakoming door overmacht, meldt zij dit onverwijld schriftelijk aan Opdrachtgever en/of Gebruiker.
Indien Julietteschraauwers door overmacht wordt verhinderd de overeenkomst na te komen, kan zij zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar verdere toekomende rechten, de overeenkomst opschorten dan wel zonder rechtelijke tussenkomst ontbinden.

 

Artikel 8 – Privacy en Persoonsgegevens
Gebruiker stemt ermee in dat Julietteschraauwers de accountgegevens opslaat en uitsluitend gebruikt voor het beheren van dit account.
Julietteschraauwers is gebonden aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Als Gebruiker geen aanbiedingen of informatie van Julietteschraauwers (meer) wil ontvangen dan kan gebruiker dat bij Julietteschraauwers kenbaar maken. Gebruiker heeft de mogelijkheid om zijn/haar persoonsgegevens in te zien en/of te wijzigen door middel van een schriftelijke aanvraag bij Julietteschraauwers.
Julietteschraauwers is gerechtigd om de Website over te dragen aan een derde. Met het accepteren van deze Algemene voorwaarden stemt gebruiker ermee in dat in dat geval zijn/haar persoonsgegevens mede worden overgedragen aan die derde.

 

Artikel 9 – Intellectueel eigendom
Alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder begrepen maar niet beperkt tot auteursrechten en merkrechten) met betrekking tot de Websites en Content van Julietteschraauwers (waaronder begrepen maar niet beperkt tot alle cursusmaterialen, online cursussen, video’s, infographics en alle Content) berusten uitsluitend bij Julietteschraauwers, voor zover die rechten niet (tevens) aan derden toekomen.
Het is Gebruiker niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Julietteschraauwers (onderdelen van) de Website en/of Content op welke wijze en in welke vorm en met welk doel dan ook te (doen) kopiëren, downloaden, verveelvoudigen, te bewerken of te verspreiden. Het is Gebruiker slechts toegestaan om Content (al dan niet tegen betaling) voor persoonlijk gebruik te downloaden.
Het is niet toegestaan om kennisgevingen of vermeldingen met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten te verwijderen, onleesbaar te maken, te verbergen of te wijzigen.

 

Artikel 10 – Geheimhouding
Julietteschraauwers, alsmede eenieder die in opdracht van Julietteschraauwers werkt, verplicht zich tot geheimhouding van alle gegevens van de opdrachtgever waarvan bekend of aannemelijk is dat ze vertrouwelijk zijn. Deze geheimhouding blijft bestaan na beëindiging van de opdracht.

 

Artikel 11 – Aansprakelijkheid
Iedere aansprakelijkheid van Julietteschraauwers voor schade van welke aard dan ook is uitgesloten, behoudens in geval deze schade is veroorzaakt door opzet of bewust roekeloos handelen van leidinggevenden van Julietteschraauwers.


Julietteschraauwers is in geen geval aansprakelijk voor:
1 bij de Gebruiker of derden ontstane schade die het gevolg is van de verstrekking van onjuiste of onvolledige documentatie of informatie door de Gebruiker aan Julietteschraauwers, ook wanneer deze informatie en documentatie afkomstig is van derden, of schade die anderszins het gevolg is van instructies, handelen of nalaten van de Gebruiker
2 bij de Gebruiker of derden ontstane schade die het gevolg is van handelen of nalaten van door Julietteschraauwers ingeschakelde hulppersonen of leveranciers; De Gebruiker is gehouden Julietteschraauwers schadeloos te stellen en te vrijwaren voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit of verband houden met de overeenkomst en of de levering van zaken, behoudens voor zover deze aanspraken het gevolg zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van leidinggevenden van Julietteschraauwers.